VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“)

 1. Rozsah působnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při poskytování služeb společnosti FitnessClient s.r.o. se sídlem Praha 1, U Bulhara 1611/3,  IČO: 05926700, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 273154 (dále jen „Poskytovatel“) a osob, kterým Poskytovatel tyto služby poskytuje, včetně členů XploreFitness Na Příkopě (dále jen „Centra“); zejména možnost využívat služeb Centra Poskytovatele, jakož i jeho dalších doprovodných služeb.

 1. Definice

Pro účely těchto VOP jsou následující pojmy definovány takto:

Poskytovatel FitnessClient s.r.o. se sídlem Praha 1, U Bulhara 1611/3,  IČ: 05926700, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 273154
Zákazník osoba, která využívá služeb Poskytovatele, včetně Člena klubu (nevyplývá-li z těchto VOP něco jiného)
Člen klubu osoba, která je členem klubu, pro níž poskytovatel (v závislosti na typu členství) zajišťuje v souladu se svými vnitřními předpisy výhody při využívání Služeb
Centrum XploreFitness Na Příkopě

provozovna: Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1

Služby služby poskytované Poskytovatelem, zejména možnost využívání posilovny, funkčních sálů, zóny bojových sportů a souvisejících částí Centra Poskytovatele a dalších souvisejících služeb.

aktuální nabídka Služeb je podrobně popsána na webu www.xplorefitness.cz 

3. Závaznost

Zákazník vyjadřuje svůj souhlas a zároveň potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil při podpisu členské smlouvy nebo vyplněním vstupního formuláře a převzetím ID Zákazníka.

4. Cena Služeb

 • Cena Zákazníkem objednané Služby se řídí aktuálním ceníkem Poskytovatele platným v okamžiku provedené objednávky Služby. Aktuální ceník Poskytovatele je dostupný na webových stránkách Poskytovatele www.xplorefitness.cz a na recepci Centra.
 • Členové klubu mohou využívat Služeb se zvýhodněním, popř. jim může být Služba poskytnuta zdarma na základě jejich členství. Členové klubu berou na vědomí, že rozsah tohoto zvýhodnění je závislý na vnitřních předpisech klubu a konkrétním typu členství.
 • Členové klubu zároveň berou na vědomí, že poskytnutí jakékoli Služby ze strany Poskytovatele je podmíněno technickými a kapacitními možnostmi Poskytovatele. V případě, kdy Poskytovatel služby nemůže takové zvýhodnění poskytnout z technických nebo kapacitních důvodů, nemá Člen klubu vůči Poskytovateli nárok na poskytnutí jakéhokoliv náhradního plnění.

5. Práva a povinnosti stran 

 • Zákazník je povinen chovat se v areálu Centra v souladu s Provozním řádem Centra, zejména je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke zničení, poškození nebo ztrátě majetku Poskytovatele a brát ohledy na ostatní návštěvníky Centra. V případě, že Zákazník porušuje provozní řád Centra, může být Poskytovatelem z Centra vykázán, aniž by mu vůči Poskytovateli vzniklo právo na jakoukoli náhradu, zejména nemá právo na vrácení ceny sjednané za poskytnutí Služby.
 • Zákazník se zavazuje jednat v souladu s těmito smluvními podmínkami a řídit se pokyny a pokyny osob jednajících v zastoupení Poskytovatele v prostorách Centra, zejména jeho pracovníků, vedoucího Centra, trenérů a instruktorů.

Využívání Centra:

 1. Zákazníkům není povoleno si přivádět do Centra (posilovny) osobní trenéry.
 2. V návštěvnicky vytížených hodinách se může stát, že bude omezena možnost a délka užívání některých zařízení Centra (zejména posilovny).
 3. Zákazníci jsou povinni užívat z hygienických důvodů ručníky při používání vybavení a zařízení posilovny. Zákazníci jsou povinni udržovat v Centru (posilovně) čistotu a vracet jednotlivá nářadí po jejich použití na původní místo, resp. do původního stavu (původního nastavení).
 4. Zákazníci nesmí využívat prostory Centra (posilovny) ke komerčním účelům, např. účtovat jiným Zákazníkům za osobní supervizi při tréninku či podobné služby bez předchozího souhlasu Poskytovatele.
 5. Zákazníkům není povoleno do Centra přinášet a konzumovat vlastní balené tekutiny a potraviny.

Organizované lekce:

 1. Organizovanou lekcí se rozumí individuální či skupinový výkon pohybových aktivit v Centru (ve cvičebních sálech) pod vedením instruktorů a trenérů, kteří jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu.
 2. Vstup na organizované lekce je povolen pouze před jejich zahájením. V průběhu organizované lekce je zakázáno vstupovat do cvičebního sálu, v němž organizovaná lekce probíhá.
 3. Vzhledem k omezené kapacitě organizovaných lekcí Poskytovatel garantuje vstup na tyto lekce pouze po předcházející rezervaci účasti.
 4. Instruktor či trenér jsou na jimi vedené organizované lekci oprávněni dle aktuální situace regulovat počet účastníků, případně vykázat účastníka z jimi vedené organizované lekce, pokud dle jejich názoru takový účastník ohrožuje řádný průběh organizované lekce. Zákazníci jsou povinni uposlechnout pokynů instruktora či trenéra na jimi vedené organizované lekci.
 5. Zákazník je povinen nahlásit při vstupu do Centra na recepci druh lekce, které se chce zúčastnit. Zákazník je povinen odevzdat instruktorovi nebo trenérovi organizované lekce příslušnou identifikační kartičku, která mu bude vydána pracovníky recepce při vstupu do Centra a nahlášení navštívené lekce.

Rezervační systém:

 1. Zákazník si může rezervovat účast na organizovaných lekcích v Rezervačním systému Centra.
 2. Pravidla a návod, jak pracovat s rezervačním systémem, jsou podrobně popsána na www.xplorefitness.cz

Hygiena a oblékání:

v Centru je zakázáno

 1. vstupovat do prostor posilovny ve venkovní nebo znečištěné obuvi;
 2. uskladňovat nebo vnášet jakékoliv skleněné nádobí do prostor určených ke cvičení;
 3. sušit oblečení nebo ručníky v šatnách nebo sprchách;
 4. vstupovat do Centra v případě nemoci Zákazníka a dále pokud je Zákazník pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek nebo látek, které omezují srážlivost krve, antihistaminik, beta-bloku, drog nebo tišících látek. Zákazník nesmí tyto látky v Centrech konzumovat, nabízet či podávat jiným;
 5. holit se;
 6. kouřit;
 7. používat mobilní telefony či jiná zařízení, která by mohla ostatní rušit hlukem, vibracemi, zářením, zápachem apod.;
 8. vodit nebo vnášet do prostor Centra zvířata;
 9. vnášet do prostor Centra zbraně, nebezpečné látky (jedy, výbušniny, chemikálie, hořlaviny apod.) nebo jiné předměty způsobilé ohrozit bezpečnost Centra či jeho návštěvníků.

zákazníci jsou povinni

 1. oblékat a obouvat se způsobem vhodným pro Centrum a pro v něm vykonávanou aktivitu;
 2. setrvat ve vhodném oblečení a obuvi po celou dobu své přítomnosti v Centru;
 3. Instrukce ohledně vhodného oblečení a obuvi je možné obdržet od vedoucího Centra, popř. instruktora či trenéra vedoucího organizovanou lekci.

Chování:

zákazníci jsou povinni

 1. chovat se v době svého pobytu v Centru tiše, slušně a způsobem, který nebude obtěžovat jiné osoby přítomné v Centru;
 2. zdržet se užívání hrubých, urážlivých, zraňujících a vulgárních slov;
 3. chovat se k ostatním Zákazníkům s úctou.

Porušení kterékoliv z uvedených povinností se považuje za porušení smlouvy závažným způsobem a zakládá právo Poskytovatele ukončit smlouvu a vykázat Zákazníka z Centra, z výkonu sportovní aktivity či z organizované lekce, aniž by měl Zákazník vůči Poskytovateli nárok na poskytnutí jakéhokoliv náhradního plnění. Zjištění jakéhokoliv závadného chování osoby přítomné v Centru je vhodné neprodleně oznámit vedoucímu centra, recepčnímu nebo trenérovi či instruktorovi vedoucímu organizovanou lekci.

Ostatní:

 • Zákazníci ukončí své aktivity v prostorách Centra a opustí prostory Centra vždy nejpozději do konce otevírací doby Centra.
 • Zákazník je povinen neprodleně ohlásit Poskytovateli každou změnu kontaktní, či e-mailové adresy nebo telefonního čísla.
 • Účast Zákazníků na organizovaných lekcích, jejich sportovní aktivity v Centru a užívání vybavení Centra jsou realizovány výlučně na jejich vlastní odpovědnost a nebezpečí. V tomto smyslu jsou Zákazníci povinni přihlédnout k vlastním schopnostem, zkušenostem, zdravotnímu a psychickému stavu a fyzické kondici a respektovat doporučení svých lékařů. Poskytovatel je oprávněn si vyžádat od Zákazníka lékařské potvrzení o jeho schopnosti k výkonu sportovních aktivit a umožnit Zákazníkovi další výkon sportovních aktivit v Centru až po předložení lékařského potvrzení.

6. Uzamykatelné skříňky a trezorky

 • Uzamykatelné skříňky jsou k dispozici Zákazníkům pro uložení jejich oděvů, a to výhradně po dobu jejich pobytu v prostorách Centra. Za ztrátu, poškození či odcizení věcí uložených mimo uzamčenou skříňku nenese Poskytovatel odpovědnost.
 • K uzamčení skříňky v době návštěvy Centra Zákazník používá zámek s klíčkem, který je součástí šatní skříňky a splňuje standardní bezpečností podmínky a opatření.
 • Vždy před opuštěním Centra je třeba skříňku vyklidit a uvolnit! Skříňky, které nebudou vyklizeny a uvolněny do konce otevírací doby Centra, budou po skončení otevírací doby Centra otevřeny na účet Zákazníka a jejich obsah bude bezpečně uschován na recepci/anebo u vedení Centra, ale nejdéle po dobu čtrnácti dnů, kde si může Zákazník své věci vyzvednout. Paušální částka za vyklizení skříňky ze strany Centra činí 500,- Kč. Nebudou-li v této lhůtě věci vyklizené ze skříňky vyzvednuty jejich majitelem, bude s nimi nakládáno jako s věcmi ztracenými či nalezenými.
 • Vnášení klenotů, větších obnosů peněz, cenných předmětů a jiných věci větší hodnoty (v součtu nad Kč 5.000,- Kč) do prostor Centra je výlučně na vlastní nebezpečí Zákazníka. Je-li ve výjimečných případech nezbytné, aby Zákazník klenoty, větší obnos peněz, cenné předměty nebo jiné věci větší hodnoty do Centra vnesl, je třeba tyto po dobu pobytu v Centru uschovat v trezorech poblíž recepce, které jsou monitorovány kamerovým systémem, jinak Poskytovatel neodpovídá za jejich ztrátu, poškození či odcizení.

7. Všeobecná ustanovení

 • Informace o otevíracích hodinách Centra a aktuální informace a pokyny pro Zákazníky jsou uvedeny v prostorách Centra, na webu www.xplorefitness.cz a v mobilní aplikaci Poskytovatele. Poskytovatel má právo prodloužit nebo zkrátit otevírací hodiny Centra podle svého vlastního uvážení. Poskytovatel je rovněž oprávněn dočasně omezit či přerušit provoz Centra. Změny otevíracích hodin a omezení či přerušení provozu Centra nemají vliv na práva a povinnosti Zákazníků a nejsou důvodem pro snížení či vrácení ceny zaplacené za Služby ani členských poplatků.
 • Samostatné užívání zařízení Centra je povoleno pouze osobám starším 14-ti let. Osoby mladší mohou navštěvovat Centrum a užívat jeho zařízení pouze v případě, že je tak stanoveno v Provozním řádu nebo na základě předchozího písemného povolení vedoucího Centra.
 • Provozovatel není odpovědný za zajišťování parkovacích míst Zákazníkům při návštěvách Centra. Poplatky za parkování u Center nejsou kryty členskými poplatky v klubu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat podmínky pro vstup do Centra.

8. Nemožnost plnění 

 • V případě, že Poskytovatel nemůže Služby ze závažných důvodů na straně Poskytovatele ve sjednaném termínu poskytnout, nemá tato skutečnost vliv na práva a povinnosti Zákazníků a není důvodem pro snížení či vrácení ceny zaplacené za Služby ani členských poplatků, anebo ukončení smlouvy ze strany Zákazníka za podmínky, že Poskytovatel zajistí Zákazníkovi jiný termín poskytnutí Služeb. Za závažné důvody na straně Poskytovatele se považuje zejména nedostatečná kapacita Centra a eventuální technické problémy, které omezí provoz Centra.
 • V případě mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Poskytovatele (vyšší moci) si Poskytovatel vyhrazuje právo uzavřít Centrum po dobu odpovídající dané situaci, či úplně, a ukončit členství Zákazníka s okamžitou účinností. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení již uhrazených členských poplatků ani poskytnutí jakýchkoliv náhradních plnění, ovšem Poskytovatel vrátí Zákazníkovi poměrnou část členského poplatku uhrazeného na období, v němž došlo k ukončení členství.

9. Ochrana osobních údajů 

 • Osobní údaje Zákazníka jsou Poskytovatelem shromažďovány a zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro evidenční účely a komunikaci mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením evropského parlamentu a radu EU (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje získané od Zákazníka jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedený účel a nejsou dále předávány třetím osobám.
 • Zákazník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Pokud se Zákazník domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, je oprávněn žádat od Poskytovatele vysvětlení, případně odstranění takto vzniklého stavu.
 • Zákazník má právo odmítnout zařazení na seznam odběratelů informačních materiálů rozesílaných Poskytovatelem.

10. Mimosoudní řešení sporů

 • V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2-Nové Město, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

11. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2017.